VI VII VIII
ENGLISH ENGLISHENGLISH
HINDI HINDI HINDI
SANSKRIT SANSKRIT SANSKRIT
MATHSMATHSMATHS
SCIENCESCIENCESCIENCE
SOCIALSOCIALSOCIAL